Shanwei Galaxy International

PrizeHonorable Mention in Architectural Design / Mixed Use Architecture
Firm LocationShenzhen, China
CompanyShenzhen Senlei Yiming Design Consultant Co., Ltd
Lead ArchitectYin Jinheng
Design TeamHao Zhixing,Zhu Yinpu, Huang Fang, Zhang Qi, Zhang Dapeng, Tang Cong, Qian Yi, Liu Qitai, Chen Siting, Qi Jianzhu, Yang XiaoCong, Xiao Xuqing, Mo Guojian, you Jianfeng, Wang Hongshuang, Gong Xiaoling, Tan Jiantao, Ma Shaoguang, Huang Guangjie, Dong Yida,Li Bo, Liu Xinhua, Wu Qian, Chen Bingbing, Feng Mengman, Fan Yanbin, Xu Qingying, He Yan, Zeng Qian, Lan Zeng, Wang Xinke

The project is located in Dongchong Town, Shanwei City, Guangdong Province. In the south of this project is Shanwei’s mother lake - Pingqing Lake. The project started with the concept of “Pingqing Return to the hell”and combined with the layout of Chaoshan traditional dwelling. It provides an experience of“Sima Trawl, three-step and six-fold courtyards. The layout of “Four Rivers Return to the Hall” inherits the Chinese Neo-Confucianism thought of the unity between man and nature, and also constructs a spirit center for this project.