Renewal of FengQiao Ancient Town

PrizeWinner in Architectural Design / Heritage Architecture
Firm LocationHangzhou, China
CompanyThe Architectural Design and Research Institute of Zhejiang University Co,Ltd(UAD)
Lead ArchitectMo Zhoujin
Design TeamMo Zhoujin,Cao Zhenyu,Guo Lidong,Yang Jianxiang, Jin Zhenfen, Qu Jie, Lu Zhaoyang, Sun Yunjia,Wu Qiang, Xia Bintao, Li Shaohua, Zhang Li, Zhang Shenbin, Rong ZihanYu Wenjin, Ni Jingheng, Yan Jiajuan, Jiang Zhelin, Weng Zhiwei, Wang Fangming,Sun Dongming, Lou Xuantan,Tang Zerong, Wu Weiling, Wang Jietao, Wu Di, Zhu Jing, Zhang Yuchen, ao Dandan, Wang Ziyue
ClientFengqiao Town People's Government

This is a project without a task book and no budget. The government owner’s appeal was only one word: revival. This project faced complex development needs, uncertain work object and fuzzy design goals, with architects working in previous projects. There was no way to find a suitable benchmark in the system, as there was no working mode that matched it.