Yunyang Zhangfei Temple Folk Custom Street

PrizeHonorable Mention in Architectural Design / Commercial Architecture
Firm LocationChongqing City, China
Project locationChongqing, China
CompanyChongqing Yuandao Architecture Co. Ltd.
Lead ArchitectJing Lan, Liang Zhu
Design TeamJuan Li, Zhiwen Deng, Xinglin Guo, Zuofang Zhang, Renli Yang, Qian Liu, Dong Jiang, Yao Ma, Chuxing Tian, Zhisheng Lai, Jian Zhou, Yong Zhang, Hao Ding, Weijie Mu, Laoxin Liu, Hongyan Yan, Fengjun Qian, Yan Zhou, Jian Zhang, Dawei Sun, Qishu Gong, Xiaoxiao Tang, Shenhong Yue

Zhangfei Temple Folk Custom Street is one of the key projects in Yunyang County. It is located on Nanbin Road on the south bank of Yunyang County. It covers an area of 59,000 square meters and has a total construction area of more than 30,000 square meters. The city of Panshi is only 3km away, 80km away from Yunyang Longgang Scenic Area, across the river from Yunyang County, to the south of Yunyang Yangtze River Bridge in the east and Zhangfeimiao Scenic Area parking lot in the west, occupying an important position in the tourism strategy of Yunyang.