[ QIDI Design Group - SHIMAO TOP RIVERFRONT - COVER IMG] Shan Xi Architectual Photography Studio

SHIMAO TOP RIVERFRONT

Firm LocationSHANGHAI, China
Project locationZhaoQing ,GuangDong,China
Company QIDI Design Group
Lead ArchitectZhanjun Qi, Guangjian Dai, Limin Zeng
Design Team Xiulian Jiang,Lihui Liu,Guojian Zhang,Xiaoyan Pan,Chengzhang Wang,Weijian Chen,Yanshan Li,Fangling Lu,Yiwei Shen,Ping Li,Siya Zeng,Junjie Zhu
ClientSHIMAO GROUP

The project located in ZhaoQing, carries heavy traditional Chinese history and culture such as the Central Plains culture, the Lingnan culture, and the Marine Silk Road.The landscape of the project integrates Duan inkstone with Zhang Daqian’s "Gukou Family" splashed color landscape painting, continuing architectural design concept of Duan inkstone, and using the concept of Chinese ink to create multiple artistic spaces. The freehand design techniques create progressive artistic landscape of Chinese ink and wash artistic conception, to interpret characteristics of dazzling riverside mansion.