Qingdao Licang Xinlian Tiandi Project

PrizeHonorable Mention in Architectural Design / Commercial Architecture
Firm LocationShenzhen, Guangdong, China
CompanyCCDI Group / Tengyuan Design
Lead ArchitectLang Wang; Yiyou Zhu
Design TeamHairong Zhang; Chao Zhang; Zhen Liu; Chaoliu Song; Huabin Wang; Tao Sun; Yingxin Zhang; Yunze Ye; Jia Lin; Libo Shi; Feng Lin; Yingkang Xie; Yuntao Zhou; Minfeng Hu; Fengjiao Chen; Ruijing Chen; Xiaoyun Chen; Xiaoquan Liu; Hao Luo; Honglei Jiang; Zhuang Li; Jinguang Liu; Jianfeng Li; Honglun Yang; Juan Wang; Gang Li; Weiguo Yi; Fu Zhou; Yuezhi Xin; Peng Gu; Wenbin Liao; Zhijiang Fang; Zhi Liu; etc
ClientQingdao Xinyu Real Estate Co. LTD

Xinlian Tiandi Project is located in Licang District, Qingdao city, with Laoshan Mountain in the east and Jiaozhou Bay in the west, with rich natural landscape resources. As a capacity of comprehensive development project, Xinlian Tiandi planning the "mountain and valley" as the center, through a green blanket will Yingbin Square garden, green valley of arteries and veins, health, etc. Series of city public space, to release the ground of the originally single direction function, further enhance the flexibility of organization sequence, achieve the goal of strengthening site space cohesion.