2023 AWARDS IS OPEN NOW
Suzhou Huanyuandang Ecological Restoration and Shoreline Linkage Project

Suzhou Huanyuandang Ecological Restoration and Shoreline Linkage Project

Firm LocationSuzhou, China
Project location Wujiang District, Suzhou City, China
CompanyTus-Design Group CO.,Ltd
Lead ArchitectMao Yongqing, Wang Jiawei
Design TeamMao Yongqing, Wang Jiawei, Tao Lingxiao, Xu Wenyi, Wang Yaqiong, Yu Zhengkai, Zhang Jielong, Xu Caifen, Qin Juan, Kong Lingyu, Zhang Dongliang, SUN Hao, Wei haopeng, Xu Lingxiao, Chen Kai, Gu Yachun, Liu Huili, Wu Bo, Fang Wei, Wan Xuping
ClientPeople's Government of Lili Town, Wujiang District, Suzhou City

With green and ecology as the core theme , the project is the first cross-provincial ecological restoration project in China. Through the design of shoal wetlands, the conceptual form of simulating the migration of fish is introduced. The water culture from the south of the Yangtze River is integrated into the spatial composition, architectural modeling, plant system and furniture construction, and the sponge system is combined with the landscape design to realize the positive design mode. The restoration of Yuandang ecosystem truly illustrates the “New Space of Jiangnan Culture”.