Shenzhen Houhai Hongtu Innovation Plaza

Firm LocationShenzhen, Guangdong, China
CompanyCCDI Group - 21 Design
Lead ArchitectLang Wang; Yiyou Zhu; Zhen Zhang
Design Team Ai Jin; Yuming Li; Zhihao Sun; Wei Li; I.IBRAGIMOVA Elvira; Xianjie Feng; Yijun Liu; Qingyan Meng; Feng Tang; Xuesong Du; Ding Cheng; Guoqin Wu; Yong Zhao; Juan Wu; Zhihe Zeng; Dewei Yang; Fuliang Sun; Yazi Li; Yanqi Huang; Yongbin Zhu; Kezhan Wang; Jichao Yang; Dezhi Yang; Peirong Jiao; Guangyao Zhang; Peng Li; Chao Liu; Li Wang; etc.
ClientShenzhen Innovation Investment Group Co. LTD

Shenzhen Houhai Hongtu Innovation Plaza was launched in 2013 and completed in 2021. The construction area of the project is 108,300 square meters and the building height is 262 meters. It is located in the core area of Houhai, Shenzhen, and stands next to the China Resources Headquarters. The facade of this project uses modular units to form a diamond-shaped curtain wall, the external structural frame adopts the steel structure rhombus oblique grid, which integrates the facade form, structural system and internal space.